#

Tehnohemija
Čistoća koja se računa

pouzdani partner u kući

#


Materijal za Redovnu Skupštinu akcionaraPoziv za redovnu SKUPŠTINU AKCIONARA
Predlog Odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine
Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne Redovne Skupštine
Predlog Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
Predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022.
Godišnji finansijski izveštaj 2022.
Predlog Odluke o usvajanju izveštaja Revizora
Izveštaj revizora
Predlog Odluke o raspodeli dobiti za 2022.
Predlog Odluke o izboru Revizora za 2023.
Formular za glasanje u odsustvu - pravna lica 2023.
Formular za glasanje u odsustvu - fizička lica 2023.
Punomoćje za glasanje - pravna lica 2023.
Punomoćje za glasanje - fizička lica 2023.


Materijal sa prošle Skupštine

dokumentacija o poslovanju