#

Tehnohemija
Čistoća koja se računa

pouzdani partner u kući

#


Poziv za SKUPŠTINU AKCIONARA-30-06
Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice skupštine akcionara
Predlog Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju
Predlog Odluke o usvajanju finansiskih izveštaja za 2021.g.
Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o promenama na kapitalu
Napomene uz finansijske izvestaje 2021.
Godisnji izvestaj o poslovanju 2021.
Izveštaj o ostalom rezultatu
Izveštaj o tokovima gotovine
Odluke o usvajanju izveštaja o reviziji finansiskih izveštaja za 2021.
TEHNOHEMIJA AD BEOGRAD - IZVESTAJ REVIZORA 2021.
Predlog Odluke o pokriću gubitka iz poslovanja za 2021.
Predlog Odluke o izboru Revizora za 2022. godinu.
Predlog Odluke o razrešenju člana Odbora direktora.pdf
Predlog Odluke o izboru člana Odbora direktora
Formular za glasanje u odsustvu-fizička lica
1Punomoćje za glasanje-fizička lica
Formular za glasnje u odsustvu-pravna lica
Punomoćje za glasanje-pravna lica
Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2021.